خدمات حوزه نفت و گاز

۱۲ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۲:۰۹ 0

خدمات پاکسازی انواع آلودگی های نفتی

 • مدیریت پسماند حفاری دکل های نفتی به روش Zero Discharge تلفیق شده با زیست‌پالایی
 • پاکسازی انواع آلودگی های خاک به ترکیبات نفتی با استفاده از پودر میکروبی بومی ایران در کوتاه‌ترین زمان ممکن(معرفی محصول)
 • پاکسازی انواع لجن‌های نفتی، بازیابی ترکیبات نفتی لجن‌ها و تبدیل حوضچه‌های پسماند به فضای سبز(نمونه طرح)
 • لجن زدایی مخازن با استفاده از سامانه پرتابل لجن‌زدایی(معرفی خدمت)
 • شناسایی منشا و پاکسازی انواع آلودگی‌های نفتی آب زیرزمینی با استفاده از به‌روزترین فناوری‌های موجود در دنیا
 • ارائه خدمات پیمانکاری مرتبط با آلودگی های نفتی آب و خاک از طریق شرکت های دانش بنیان مرتبط با پژوهشکده
 • ارائه محصولات مرتبط با پاکسازی بیولوژیکی انواع آلودگی ها از جمله:
 • پودر میکروبی تجزیه کننده ترکیبات نفتی برای انواع آلودگی های نفتی خاک(معرفی محصول)
 • محصول بیولوژیکی امحا کننده لکه های نفتی از دریاچه ها و دریاها (BIO-OSD)(معرفی محصول)
 • زانتان گام گرید حفاری (معرفی محصول)


انجام مطالعات جامع زمین شناسی حوزه رسوبی، میدان و مخزن

 •  تهیه طرح جامع توسعه میدان (  MDP)(نمونه طرح)
 • طراحی و اجرای عملیات شکافت هیدرولیکی برای ازدیاد برداشت از میادین نفت و گاز
 • مطالعات ژئومکانیکی مخزن )تهیه مدل یک بعدی، دو بعدی و سه بعدی(
 • بازسازی حوضه و تهیه مدل چینه نگاری سکانسی حوضه و میدان(نمونه طرح)
 • مطالعات ژئوشیمیایی و پایش ژئوشیمیایی مخزن(نمونه طرح 1 و نمونه طرح 2)
 • ارزیابی های پتروفیزیکی و تهیه مدل استاتیک مخزنی(نمونه طرح)
 • بررسی علل ترش شدن نفت مخازن نفتی و ارائه راهکار به منظور رفع آن(نمونه طرح)
 • ارائه خدمات ازدیاد برداشت مخازن نفت و گاز از طریق محصول بیولوژیکی ازدیاد برداشت(معرفی محصول)
 • مطالعات شبیه سازی
 • مدل سازی رفتار فازی نفت و پیش بینی نقطه ی شروع و مقدار رسوب آسفالتین برای نفت های مختلف
 • مدل سازی جریان دو و سه فازی در محیط متخلخل
 • مدل سازی جریان سیال در محیط متخلخل با در نظر گرفتن واکنش های ژئوشیمیایی
 • مدل سازی تزریق آب ، گاز lean و  Reach ، مواد شیمیایی ، پلیمری ، تزریق گاز CO2 و تزریق مواد میکروبی
 • مدل سازی رفتار دینامیک مخزن با استفاده از روش Closed loop reservoir management
 • مدیریت میادین نفتی با استفاده از روش Integrated Asset Modeling (IAM)
 • مدل سازی و بررسی علل ترش شدگی میادین نفتی
 • آنالیز تصاویر دیجیتال مغزه

خدمات آزمایشگاهی

 • اجرای تست‌های مطالعات جریان دو فازی سیالات در محیط متخلخل
 • بررسی ویژگی های ترمودینامیکی سیالات ( آب سازند ، نفت، گاز و سیال تزریقی در مخزن)
 • مطالعات برهم‌کنش سیالات و سنگ مخزن
 • بررسی ویژگی های ژئومکانیکی سنگ مخزن
 • اجرای آزمایش‌های ازدیاد برداشت تجهیزات آزمایشگاه مهندسی نفت