ثبت و اختراع

تعداد بازدید:۵۵۴

روه میکروبیولوژی نفت تـاکنون ۱۰۲ ژن را در بانـک بین المللی NCBI به ثبت رسـانیده اسـت. ایـن ژنهـا مربوط به سـیانوباکتریهـا (جلبـکهـای سـبز آبـی) و بـاکتریهـا مـیباشـند و بـا همکـاری اعضـای گـروه میکروبیولوژی نفت جمع آوری، جداسازی و شناسـایی گردیده اند.

 1. Koliai A, Nematzadeh G.A, Soltani N, shokravi Sh, shams A. and Bolfion M. (2017) Calothrix stagnalis MGCY373,16S ribosomal RNA gene, partial sequence GenBank: KX495139.
 2. Koliai A, Nematzadeh G.A, Soltani N, shokravi Sh, shams A, Bolfion M. (2017) Leptolyngbya sp. MGCY379, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence GenBank: KX495132.
 3. Koliai A., Nematzadeh G.A, Soltani N, shokravi Sh, shams A, Bolfion M. (2017) Leptolyngbya sp. MGCY402, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence GenBank: KX495133.
 4. koliaiA, Nematzadeh G.A, Soltani N, shokravi Sh, shams A, Bolfion M. (2017) Leptolyngbya sp. MGCY460, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence GenBank: KX495134.
 5. Koliai A, Nematzadeh G.A, Soltani N, shokravi Sh, shams A, Bolfion M.(2017) Leptolyngbya sp. MGCY407, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence GenBank: KX495135.
 6. Koliai A, Nematzadeh G.A, Soltani N, shokravi Sh, shams A, Bolfion M. (2017) Leptolyngbya sp. MGCY539, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence GenBank: KX495136.
 7. koliai A, Nematzadeh G.A, Soltani N, shokravi Sh, shams A, Bolfion M. (2017) Oscillatoria sp. MGCY313, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence GenBank: KX495137.
 8. Koliai A, Nematzadeh G.A, Soltani N, shokravi Sh, shams A, Bolfion M. (2017) Pleurocapsa concharum MGCY520, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence GenBank: KX495138.
 9. Koliai A, Nematzadeh G.A, Soltani N, shokravi Sh, shams A, Bolfion M. (2017) Calothrix stagnalis MGCY373, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence GenBank: KX495139.
 10. Koliai A, Nematzadeh G.A, Soltani N, shokravi Sh, shams A, Bolfion M. (2017) Pseudanabaena sp. MGCY374, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence GenBank: KX495140.
 11. Koliai A, Nematzadeh G.A, Soltani N, shokravi Sh, shams A, and Bolfion M. (2017) Scytolyngbya sp. MGCY316, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence GenBank: KX495141.
 12. Shams A, Nematzadeh G.A, Soltani N, shokravi Sh, koliai A, Bolfion M. (2017) Calothrix sp. MGCY463, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence GenBank: KX495142.
 13. Shams A, Nematzadeh G.A, Soltani N, shokravi Sh, koliai A, Bolfion M. (2017) Leptolyngbya sp. MGCY515, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence GenBank: KX495143.
 14. Shams A, Nematzadeh G.A, Soltani N, shokravi Sh, koliai A, Bolfion M. (2017) Leptolyngbya sp. MGCY489, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence GenBank: KX495144.
 15. Shams A, Nematzadeh G.A, Soltani N, shokravi Sh, koliai A, Bolfion M. (2017) Leptolyngbya sp. MGCY497, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence GenBank: KX495145.
 16. Shams A, Nematzadeh G.A, Soltani N, Shokravi Sh, Koliai A, Bolfion M. (2017) Leptolyngbya sp. MGC277, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence GenBank: KX495146.
 17. Shams A, Nematzadeh G.A, Soltani N, Shokravi Sh, Koliai A, Bolfion M. (2017) Nostoc sp. MGCY420, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence GenBank: KX495147.
 18. Shams A, Nematzadeh G.A, Soltani N, Shokravi Sh, Koliai A, Bolfion M. (2017) Oculatella sp. MGCY358, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence GenBank: KX578820.
 19. Shams A, Nematzadeh G.A, Soltani N, Shokravi Sh, Koliai A, Bolfion M. (2017) Oscillatoria sp. MGCY352, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence GenBank: KX578821.
 20. Shams A, Nematzadeh G.A, Soltani N, Shokravi Sh, Koliai A, Bolfion M. (2017) Tolypotrix sp. MGCY412, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence GenBank: KX578822.
 21. Shams A, Nematzadeh G.A, Soltani N, shokravi Sh, Koliai A, Bolfion M. (2017) Oscillatoria sp. MGCY383, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence GenBank: KX578823.
 22. Ghanati F, Nahidian B, Soltani N, Shahbazi M, Alnajar N, Bolfion M. (2015) Haematococcus pluvialis strain TMU1 18S ribosomal RNA gene, partial sequence.GenBank: KT601294.
 23. Soltani N, Kiaei E, Dezfulian M, Shokravi Sh, Bolfion M. (2015) Leptolyngbya fragilis ISC 108 16S ribosomal RNA gene, partial sequence.GenBank: KP335685.
 24. Havasbeigi M, Dezfulian M, Elahi F, Soltani N, Iranshahi S, Bolfion M. (2013) Nostoc sp. ISC 101 16S ribosomal RNA gene, partial sequence. GenBank: JX972170.1.
 25. Soltani N, Amirlatifi F, Bolfion M, Dezfulian M, Shokravi Sh, Heidari M. (2013) Phormidium sp. ISC 104 16S ribosomal RNA gene, partial sequence,GenBank: KF443074.1.
 26. Abolhasani Soorki A, Mazaheri Asadi M, Bolfion M, Ahmadi N. (2013)Serratia sp. OC 16S ribosomal RNA gene, partial sequence,GenBank: KF723429.1.
 27. Abolhasani Soorki A, Mazaheri Asadi M, Bolfion M, Ahmadi N. (2013)Vibrio sp. PM04 16S ribosomal RNA gene, partial sequence.GenBank: KF723430.1.
 28. Soltani N, Kiaei E, Mazaheri Assadi M, Bolfion M, Dezfulian M, Shokravi Sh, Baftechi L. (2014) Synechococcus elongatus ISC 106 16S ribosomal RNA gene, partial sequence GenBank: KF724939.1.
 29. Soltani N, Amirlatifi F, Bolfion M, Dezfulian M, Shokravi Sh, Baftechi L, Heidari M. (2014) Fischerella ambigua ISC 107 16S ribosomal RNA gene, partial sequence.GenBank: KF724940.1.
 30. Hokmollahi F, Riahi H, Soltani N, Aghashariatmadari Z, Bolfion M. (2014). Leptolyngbya breviarticulata 16S ribosomal RNA gene, partial sequence GenBank: KP297408.
 31. Hokmollahi F, Riahi H, Soltani N, Aghashariatmadari Z, Bolfion M.(2014). Phormidium articulatum 16S ribosomal RNA gene, partial sequence GenBank: KP297409.
 32. Hokmollahi F, Riahi H, Soltani N, Aghashariatmadari Z, Bolfion M. (2014). Oscillatoria tenuis 16S ribosomal RNA gene, partial sequence. GenBank: KP297410.
 33. Hokmollahi F, Riahi H, Soltani N, Aghashariatmadari Z, Bolfion M. (2014). Phormidium autumnale 16S ribosomal RNA gene, partial sequence.GenBank: KP297411.
 34. Hokmollahi F, Riahi H, Soltani N, Aghashariatmadari Z, Bolfion M. (2014).Kamptonema sp. 16S ribosomal RNA gene, partial sequence GenBank: KP297412.

۳۵.Asadi M, Dehghan G.R, Zarrini G.R, Soltani N, Bolfion M. (2012). Arthrospira maxima FS7 16S ribosomal RNA gene, partial sequence. GenBank: JX575180.1.

۳۶.Asadi M, Dehghan G.R, Zarrini G.R, Soltani N, Bolfion M. (2012). Nodularia spumigena FS6 16S ribosomal RNA gene, partial sequence. GenBank: JX575178.1.

۳۷.Asadi M, Dehghan G.R, Zarrini G.R, Soltani N, Bolfion M. (2012). Microcoleus chthonoplastes FS2 16S ribosomal RNA gene, partial sequence. GenBank: JX575176.1.

۳۸.Asadi M, Dehghan G.R, Zarrini G.R, Soltani N, Bolfion M. (2012). Trichormus variabilis FS14 16S ribosomal RNA gene, partial sequence. GenBank: JX575181.1.

۳۹.Asadi M, Dehghan G.R, Zarrini G.R, Soltani N, Bolfion M. (2012). Nostoc sp. FS10 16S ribosomal RNA gene, partial sequence. GenBank: JX575179.1.

۴۰.Asadi M, Dehghan G.R, Zarrini G.R, Soltani N, Bolfion M. (2012). Lyngbya sp. FS5 16S ribosomal RNA gene, partial sequence. GenBank: JX575177.1.

۴۱.Eiri A, Bolfion M. (2012). Bacillus sp. R6 (2012) 16S ribosomal RNA gene, partial sequenceGenBank: JX181837.1.

۴۲.Eiri A, Bolfion M. (2012). Bacillus sp. R3 (2012) 16S ribosomal RNA gene, partial sequenceGenBank: JX181835.1.

۴۳.Eiri A, Bolfion M. (2012). Bacillus sp. R1 (2012) 16S ribosomal RNA gene, partial sequenceGenBank: JX181833.1.

۴۴.Eiri A, Pordeli H, Bolfion M. (2012). Bacillus sp. NR3 16S ribosomal RNA gene, partial sequence. GenBank: JX181831.1.

۴۵.Eiri A, Bolfion M. (2012). Bacillus sp. R7 16S ribosomal RNA gene, partial sequence. GenBank: JX181838.1. 46.Eiri A, Bolfion M. (2012). Bacillus sp. R5 16S ribosomal RNA gene, partial sequence. GenBank: JX181836.1. 47.Eiri A, Bolfion M. (2012). Bacillus sp. R2(2012b) 16S ribosomal RNA gene, partial sequence. GenBank: JX181834.1.

۴۸.Eiri A, Bolfion M. (2012). Bacillus sp. NR5 16S ribosomal RNA gene, partial sequenceGenBank: JX181832.1.

۴۹.Eiri A, Pordeli H, Bolfion M. (2012). Bacillus sp. NR1 16S ribosomal RNA gene, partial sequence. GenBank: JX181830.1.

۵۰.Bagherzadeh Z, Mashayekhi M, Bolfion M, Soltani N. Sarrafzadeh M.H, Tavakoli O, Faramarzi M.A. (2012). Synechococcus elongatus str. Ramsar 16S ribosomal RNA gene, partial sequence. NCBI: JQ771323.

 1. Abolhasani Soorki A, Bolfion M. (2012). Rhizobium sp. strain K-1-3 16S ribosomal RNA, partialsequence. NCBI: JQ963325.
 2. Abolhasani Soorki A, Bolfion M. (2012). Xanthomonadaceae bacterium strain K-1-9 16S ribosomal RNA, partial sequence. NCBI: JQ963326.

۵۳.Abolhasani Soorki A, Bolfion M. (2012). Erythrobacteraceae bacterium strain K2-3 16S ribosomal RNA, partial sequence.. NCBI: JQ963327.

۵۴.Abolhasani Soorki A, Bolfion M. (2012). Microbacterium sp. strain K-2-4 16S ribosomal RNA, partial sequence. NCBI: JQ963328.

۵۵.Abolhasani Soorki A, Bolfion M. (2012). Pseudomonas stutzeri strain K-2-7 16S ribosomal RNA, partial sequence. NCBI: JQ963329.

۵۶.Abolhasani Soorki A, Bolfion M. (2012). Gracilibacillus dipsosauri strain MK-1 16S ribosomal RNA, partial sequence. NCBI: JQ963330.

۵۷.Abolhasani Soorki A, Bolfion M. (2012). Bacillus sp. strain MK-2 16S ribosomal RNA, partialsequence. NCBI: JQ963331.

۵۸.Abolhasani Soorki A, Bolfion M. (2012). Corynebacterium jeikeium strain MK-4 16S ribosomal RNA, partial sequence. NCBI: JQ963332.

۵۹.Abolhasani Soorki A, Bolfion M. (2012). Bacillus sonorensis strain MK-5 16S ribosomal RNA, partial sequence. NCBI: JQ963333.

۶۰.Abolhasani Soorki A, Bolfion M. (2012). Rheinheimera aquimaris strain PM-05 16S ribosomal RNA, partial sequence. NCBI: JQ963334.

۶۱.Abolhasani Soorki A, Bolfion M. (2012). Vibrio sp. strain PM-06 16S ribosomal RNA, partialsequence. NCBI: JQ963335.

 1. Abolhasani Soorki A, Bolfion M. (2012). Achromobacter spanius strain PM-07 16S ribosomal RNA, partial sequence. NCBI: JQ963336.
 2. Abolhasani Soorki A, Bolfion M. (2012). Salinicola sp. strain PM-10 16S ribosomal RNA, partialsequence. NCBI: JQ963337.
 3. Abolhasani Soorki A, Bolfion M. (2012). Rhodococcus ruber strain KE1 16S ribosomal RNA, partial sequence. NCBI: JQ963338.
 4. Abolhasani Soorki A, Bolfion M. (2012). Aspergillus versicolor strain K-1-6 16S ribosomal RNA, partial sequence. NCBI: JQ963339.
 5. Abolhasani Soorki A, Bolfion M. (2012). Aspergillus terreus strain K-1-7 16S ribosomal RNA, partial sequence. NCBI: JQ963340.
 6. Abolhasani Soorki A, Bolfion M. (2012). Rhodosporidium toruloides strain K-1-8 16S ribosomal RNA, partial sequence. NCBI: JQ963341.
 7. Soltani N, Hosseini R, Zandi F, Alnajar N. (2011). Physiological conditions and molecular characterization of Microcheate sp.ISC 13, NCBI: JF290484.
 8. Soltani N, Hosseini R, Zandi F, Alnajar N. (2011). Physiological conditions and molecular characterization of Nostoc sp. ISC 17, NCBI: JF290485.
 9. Soltani N, Hosseini R, Zandi F, Alnajar N. (2011). Physiological characters and 16S rRNA gene of Leptolyngbya sp. ISC 38, NCBI: JF290486.
 10. Zandi F, Hosseini R, Soltani N, Haddad R. (2011). Chroococcus minutus ISC 35 16S ribosomal RNA gene, partial sequence. NCBI: JN605004.
 11. Zandi F, Hosseini R, Soltani N, Haddad R. (2011). Fischerella ambigua ISC 4 16S ribosomal RNA gene, partial sequence. NCBI: JN605003.
 12. Zandi F, Hosseini R, Soltani N, Haddad R. (2011). Nostoc entophytum ISC 32 16S ribosomal RNA gene, partial sequence. NCBI: JN605002.
 13. Zandi F, Hosseini R, Soltani N, Haddad R. (2011). Phormidium sp. ISC 27 16S ribosomal RNA gene, partial sequence. NCBI: JN605001.
 14. Soltani N, Dezfulian M, Shokravi Sh, Baftehchi L, Alnajar N, Valiente E.F. (2010). Physiological characters and 16S rRNA gene of Leptolyngbya sp. ISC 69 isolated from south of Iran. NCBI: GU812287.
 15. Soltani N, Dezfulian M, Shokravi Sh, Baftehchi L, Alnajar N, Ehsan Sh, Abolhasani Soorki A. (2010). Physiological characters and 16S rRNA gene of Nostoc sp. ISC 90 isolated from south of Iran. NCBI: GU812288. 77. Soltani N, Dezfulian M, Shokravi Sh, Baftehchi L, Alnajar N, Ehsan Sh, Abolhasani A. (2010). Isolation and molecular identification of Phormidium sp. ISC 60 from Iran. NCBI: GU584197.
 16. Soltani N, Dezfulian M, Shokravi Sh, Baftehchi L, Ehsan Sh, Abolhasani Soorki A. (2010). Physiological characters and 16S rRNA gene of Phormidium sp. ISC 63 isolated from south of Iran. NCBI: GU477756.
 17. Soltani N, Dezfulian M, Shokravi Sh, Baftehchi L, Alnajar N, Valiente E.F, Abolhasani Soorki A. (2010). Characterization of Anabaena sp. ISC 55 isolated from khoozestan Province, Iran. NCBI: GU584196.
 18. Dezfulian M, Soltani N, Shokravi Sh, Baftehchi L, Alnajar N, Ehsan Sh, Abolhasani soorki A. (2010). PCR amplification of 18S rRNA gene of Scenedesmus sp. ISC 73 isolated from Tehran, Iran. NCBI: GU591757.
 19. Dezfulian M, Soltani N, Shokravi Sh, Baftehchi L, Alnajar N, Ehsan Sh, Abolhasani soorki A. (2010). Ecophysiological characters and PCRidentification of Calothrix sp. ISC 65 isolated from south of Iran. NCBI: GU591756.
 20. Dezfulian M, Soltani N, Shokravi Sh, Baftehchi L, Ehsan Sh, Abolhasani Soorki A. (2010). PCR- identification of Leptolyngbya sp. ISC 64 isolated from south of Iran. NCBI: GU560738.
 21. Dezfulian M, Soltani N, Shokravi Sh, Baftehchi L, Alnajar N, Abolhasani Soorki A. (2010). PCR- identification of Leptolyngbya sp. ISC 83 isolated from south of Iran. NCBI: GU937790.
 22. Dezfulian M, Soltani N, Shokravi Sh, Baftehchi L, Ehsan Sh, Abolhasani Soorki A. (2010). Physiological characters & 16S rRNA gene of Nostoc sp. ISC 26 isolated from south of Iran. NCBI: GU560739.
 23. Dezfulian M, Soltani N, Shokravi Sh, Baftehchi L, Ehsan Sh, Abolhasani Soorki A. (2010). PCR- identification of Nostoc sp. ISC 62 isolated from Khoozestan Province, Iran. NCBI: GU560740.
 24. Dezfulian M, Soltani N, Shokravi Sh, Baftehchi L, Ehsan Sh, Abolhasani Soorki A. (2010). Physiological characters and 16S rRNA gene of Phormidium sp. ISC 68 isolated from Khoozestan Province, Iran. NCBI: GU560741.
 25. Abolhasani Soorki A, Shojaei Moghadam M, Ehsan Sh, Maleki S, Salehi Kasaei M.H. (2010). Thalassospira xianheensis strain PM01 16S ribosomal RNA gene, partial sequence 1,395 bp linear DNA. HM587995.1 GI: 301071039.
 26. Abolhasani Soorki A, Shojaei Moghadam M, Ehsan Sh, Maleki S, Salehi Kasaei M.H. (2010). Alcanivorax dieselolei strain PM07 16S ribosomal RNA gene, partial sequence. 1,460 bp linear DNA. HM596594.1 GI:301790829 .
 27. Abolhasani Soorki A, Shojaei Moghadam M, Ehsan Sh, Maleki S, Salehi Kasaei M.H. (2010). Rheinheimera aquimaris strain PM03 16S ribosomal RNA gene, partial sequence. 1,451 bp linear DNA. HM596593.1 GI: 301790828 .
 28. Abolhasani Soorki A, Shojaei Moghadam M, Ehsan Sh, Maleki S, Salehi Kasaei M.H. (2010). Rheinheimera aquimaris strain PM02 16S ribosomal RNA gene, partial sequence. 1,449 bp linear DNA. HM596592.1 GI:301790827.
 29. Soltani N, Dezfulian M, Shokravi Sh, Baftehchi L, Ehsan Sh, Abolhasani Soorki A. (2009). PCR- identification of Phormidium tenue ISC 24 isolated from south of Iran. NCBI: GU477757.
 30. Soltani N, Dezfulian M, Shokravi Sh, Baftehchi L, Ehsan Sh. (2009). Physiological characters and 16S rRNA gene of Calothrix sp. ISC 11 isolated from Iran. NCBI: GU477758.
 31. Soltani N, Dezfulian M, Shokravi Sh, Baftehchi L, Ehsan Sh, Abolhasani A. (2009). PCR- identification of Leptolyngbya sp. ISC 67 isolated from Khoozestan Province, Iran NCBI: GU477759.
 32. Soltani N, Dezfulian M, Shokravi Sh, Baftehchi L, Ehsan Sh, Abolhasani A. (2009). Characterization of 16S rRNA gene of Phormidium sp. ISC 31. NCBI: GU138682.
 33. Soltani N, Dezfulian M, Shokravi Sh, Baftehchi L, Ehsan Sh, Abolhasani A. (2009). Physiological characters and 16S rRNA gene Leptolyngbya sp. ISC 25 isolated from south of Iran. NCBI: GU138681.
 34. Dezfulian M, Soltani N, Shokravi Sh, Baftehchi L, Ehsan Sh, Abolhasani A, (2009). PCR amplification of 16S rRNA of Plectonema sp. ISC 33 isolated from Khoozestan Province, Iran. GU198918.
 35. Dezfulian M, Soltani N, Shokravi Sh, Baftehchi L, Ehsan Sh. (2009). PCR amplification of 16S small subunit rRNA of Leptolyngbya sp. ISC 40 isolated from Tehran,Iran. GU139786.
 36. Ghasemi Y, Siahbalaei R, Soltani N, Shokravi Sh, Morowvat M.H. (2008). Fischerella ambigua MCCS 023 16S ribosomal RNA gene, partial sequence, NCBI: FJ392546.
 37. Soltani N, Ghasemi Y, Shokravi Sh, Berrendero E. (2007). PCR amplification of 16S small subunit rRNA of Fischerella ambigua isolated from the north of Iran. NCBI: EF640971.

۱۰۰.Ghasemi Y, Morowvat M.H, Mohagheghzadeh A, Rasoul amini S, Ghoshoon M.B, Raee M.J, Shokravi Sh, Soltani N. (2007). PCR amplification of 18S small subunit rRNA of Scenedesmus obliquus isolated from paddy fields of Fars province. NCBI: EF564131.

۱۰۱.Ghasemi Y, Raee M.J, Morowvat M.H, Rasoul Amini S, Ghoshoon M.B, Mohagheghzadeh A, Shokravi Sh, Soltani N. (2007). Characterization of antimicrobial activity and 16S rRNA gene of Fischerella ambigua isolated from paddy fields of Fars Province. NCBI: EU192145.

۱۰۲.Ghasemi Y, Rasoul Amini S, Morowvat M.H, Ghoshoon M.B, Raee M.J, Mohagheghzadeh A, Shokravi Sh, Soltani N, Niknahad H. (2007). Characterization of the 16S rRNA gene of Nostoc ellipsosporum isolated from paddy fields in South of Iran. NCBI: EU192146.