طرح های خاتمه یافته

تعداد بازدید:۵۷۷

طرح های انجام شده در ده سال گذشته:

 • بررسی روشهای زیست محیطی، بهبـود کیفیـت و تصفیه ترکیبات نفتی با استفاده از ریزجلبکها
 • اثـر امـواج مـایکرویو بـر پاسـخهـای فیزیولوژیـک Anabaena sp. سیانوباکتری
 • بررســی ملکــولی و فیزیولــوژیکی چنــد گونــه سیانوباکتری مقاوم و حساس به نفت
 •  پاسـخهـای فیزیولوژیـک سـیانوباکتری لپتولینگبیـا تحت تیمار نفتالن
 •  بررسـی توانمنـدی سـیانوباکتری آنابنـا در تجزیـه نفت خام
 •  تصفیه بیولوژیکی پسماندهای جامد و مایع آلوده به مــواد هیــدروکربنی نفــت خــام در مقیــاس پــایلوت آزمایشگاهی و برآورد کینتیک واکنشها بـا مـدلهـای مختلف، (کارفرما؛ شرکت مهرگان)
 •  تصفیه پسماندهای جامد کارخانه گل روغنی یا سایر محلهای پیشنهادی توسط کارفرما بـا اسـتفاده از روش میکروبی، (کارفرما؛ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب)
 • بررسـی کـاربرد ریزجلب ـکهـای توانمنـد در رف ـع آلودگیهای نفتی، فاز اول: بررسی میکروفلور ریزجلبکـی منطقـه منتخـب آلـوده بـه نفـت و جداسـازی و حفـظ نمونههای غالب و مقـاوم، (کارفرمـا؛ معاونـت پـژوهش و فناوری شرکت ملی نفت)
 •  مطالعه و بررسی بیوسورفکتانتهای جلبکی
 • طراحی و تولیـد نمونـه پـودری محصـول میکروبـی جهت رفع آلودگیهای نفتی فـاز مـایع و جامـد (مطالعـه موردی مناطق عملیاتی شرکت پایانه هـای نفتـی ایـران،کارفرما؛ شرکت پایانههای نفتی)
 •  تأســـیس بانـــک اطلاعـــاتی و کلکســـیون ریزجلبکهای استان تهران
 • تصفیه پسماندهای مایع کارخانه گل روغنـی بـا استفاده از روش بیولـوژیکی، (کارفرمـا؛ شـرکت ملـی مناطق نفتخیز جنوب)
 •  نقش کنسرسیوم سیانوباکتری- باکتری در تجزیـه زیستی هیدروکربنهای نفتی
 •  بررســی تغییــرات بیومتریــک، مورفولوژیــک و ساختاری گونههایی از ریزجلبـکهـا تحـت تیمارهـای مختلف نفت خام
 •  اسـتفاده از بـاکتریهـای جداسـازی شـده بـومی جزیره خارگ در تولید بیوسورفکتانت
 •  بررسـی پاسـخهـای فیزیولوژیـک و مورفولوژیـک سیانوباکتری ambigua Fischerella تحت تنش شوری
 • بررسی امـواج مـایکرویو بـر رشـد و رنگیـزههـای Schizothrix
 •  بررسی تاثیر شوری بر میزان تجزیه نفـت، رشـد و آنتنهای گیرنده نوری ریز جلبک doliolum Anabaena –
 •  استفاده از قابلیت ریزجلبکها در تولید مکمل غذایی
 •  بررسی اثرات آنتی اکسیدانی در ریزجلبکهای کلرلا و سندسموس
 • بررسی اثر فاکتورهای محیطی بر سیانوباکتریهای کاندید تولید بیودیزل
 • پاکسازی گودال پسماند نفتی در منطقه مارون خوزستان، (کارفرما؛ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب)
 •  بررسی اثر نور و هوادهی بر رشد و توان تجزیه زیستی آلایندههای نفتی توسط ریزجلبک .sp Schizothrix و تحلیل مدل ریاضی آن
 •  بررسی مقایسه ای و نشان ویژه سازی فیزیولوژیکی پلیساکاریدهای خارج سلولی سیانوباکتریها
 •  بررسی کینتیک تجزیه میکروبی آلودگی های نفتی خاک
 •  بررسی میزان شیوع هلیکوباکتر پیلوری در آب شرب مصرفی مناطق و پایگاههای نداجا به روش PCR و مقایسه آن با آبهای معدنی، آب دستگاههای آب شیرینکن و تصفیه، یونیتهای دندانپزشکی و مخازن آب یگان های ساحلی و شناوری
 •  بررسی میزان شیوع لژیونلا در آب شرب مصرفی مناطق و پایگاههای نداجا به روش PCR و مقایسه آن با آب های معدنی، آب دستگاههای آب شیرینکن و تصفیه، یونیتهای دندانپزشکی و مخازن آب یگان های ساحلی و شناوری
 • بررسی میزان شیوع نوروویروس در آب شرب مصرفی مناطق و پایگاههای نداجا به روش PCR و مقایسه آن با آبهای معدنی، آب دستگاههای آب شیرینکن و تصفیه، یونیتهای دندانپزشکی و مخازن آب یگان های ساحلی و شناوری