معرفی گروه

تعداد بازدید:۶۲۳
  • اعضاء وشورای علمی گروه:

 

  • اهداف:

استفاده از میکروارگانیسم ها در زیست فناوری نفت

  • زمینه و محورهای فعالیت:

زمینه فعالیت گروه پژوهشی میکروبیولوژی نفـت، کـاربرد میکروارگانیسمها در حوزه نفت در سـه محـور اسـتفاده از میکروارگانیسمها در کاهش و یا رفع آلـودگیهـای نفتـی، استفاده از میکروارگانیسـمهـا در زیسـت فنـاوری نفـت و بررسی اکوفیزیولوژیکی مناطق نفتی میباشد.

  • آخرین شبکه برنامه مصوب:

 

  • خدمات مشاوره ای و تخصصی:
  • رفع و کاهش آلودگی های نفتی
  • تشخیص مولکولی میکروارگانیسم ها
  • طراحی پرایمر