طرح های خاتمه یافته

تعداد بازدید:۶۳۴

طرح های انجام شده در ده سال گذشته:

  • امکان‌سنجی استفاده از برداشت‏های لرزه‏ای تکرار شده با هندسه متفاوت جهت بررسی خصوصیات دینامیک مخزن در میدان دالپری (کارفرما؛ شرکت نفت مناطق مرکزی ایران).
  • مطالعه امکان‌سنجی استفاده از مدلسازی فیزیک‌سنگ در سرشت نمایی لرزه ای مخزن سروک (کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی/ اختتام ۱۳۹۳)
  • مطالعه کاربرد تحلیل AVO جهت شناسایی مستقیم هیدروکربن
  • مطالعه کاربرد آنالیز لرزه مشمول زمان در سرشت‌نمایی مخزن
  • مطالعه کاربرد فیلترهای خطی ناپایا در حذف اثر جذب
  • مطالعه کاربرد مدل‌سازی فیزیک‌سنگ در سرشت‌نمایی مخازن کربناته
  • مطالعه مفاهیم اساسی روش VLF و نحوه پردازش و تفسیر داده‌ها و کاربرد روش در پروژه‌های مهندسی ژئوفیزیک
  • معرفی روش اکتشافی لرزه‌ای بازتابی کم عمق و کاربردهای آن
  • تعیین و مقایسه حداقل فشار امتزاجی و اثر ترکیب گاز تزریقی بر ازدیاد برداشت نفت با روشهای تحلیلی و آزمایشگاهی نوین (کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی/ اختتام ۱۳۹۴)