کتب و مقالات

تعداد بازدید:۴۸۶

 

کتاب اصول اکتشافات مغناطیسی، تالیف  دکتر سعید میرزائی و مجتبی رشوند، سال ۱۳۹۳.
کتاب واژگان تصویری زلزله شناسی، تالیف سید حسین ابره دری،مجتبی رشوند و دکتر سعید میرزائی، سال ۱۳۹۱
کتاب علوم زمین با متلب، ترجمه دکتر امیر هوشنگ احسانی، بهزاد سلطانی و ابراهیم سفیداری، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۳.
کتاب کانی شناسی کاربردی رس ها، ترجمه دکتر محسن رنجبران، مهندس محمد لنکرانی و دکتر سید محمد زمانزاده، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۲.
رسوب‌شناسی تحلیلی، ترجمه دکتر عبدالحسین امینی و دکتر سید محمد زمانزاده، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۸۶.  

 

مقالات:

Hadiloo S, Hashemi H, Mirzaei S and Beiranvand B, (2017). “SeisART software: Seismic facies analysis by contributing interpreter and computer”, Arabian Journal Geosciences,10,519.

Jamie M, Mirzaei S and Mirzaei M, (2017). “Note on: ‘EMDPLER: A F77 program for modeling the EM response of dipolar sources over the non-magnetic layer earth models’ by N.P. Singh and T. Mogi, Computers & Geosciences 36 (2010) 430–۴۴۰”, Computers & Geosciences, 98, 94-106.

Hadiloo S, Radad M, Mirzaei S, and Foomezhi M,(2017). “Seismic Facies Analysis by ANFIS and Fuzzy Clustering Methods to Extract Channel Patterns”, ۷۹th European Association of Geoscientists & Engineers (EAGE), Paris, France.

Hadiloo S, Hashemi H and Mirzaei S, (2016). “SeisART software: Seismic facies analysis with ANFIS and KPCA”, ۱۷th Iranian Geophysical Conference, Tehran, Iran.

Dashti, A., Sfidari, E., (2016). Physical properties modeling of reservoirs in Mansuri oil field, Zagros region, Iran Petroleum Exploration and Development, Volume 43, Issue 4, Pages 611-615.

Sfidari, E., Zamanzadeh, S.M., Dashti, A., Opera, A., Tavakkol, M.H., (2016). Comprehensive source rock evaluation of the Kazhdumi Formation, in the Iranian Zagros Foldbelt and adjacent offshore, Marine and Petroleum Geology,

Sfidari, E., Amini, A., Dashti, A., 2015. Source rock characteristics of Albian Kazhdumi Formation in Zagros Basin, Arabian Journal of Geosciences, (AJGS-D-14-01432R1).

Mohammadzadeh Moghaddam M, Sabzeparvar M, Mirzaei S and Heydarian Dehkordi N, (2015). “Interpretation of Aeromagnetic Data to Locate buried faults in north of Zanjan Province, Iran”, Geophysics and remote sensing Journal, doi:10.4172/2469-4134.1000143

Heydarian Dehkordi N and Mirzaei S, (2015). “Investigation the application of FIS method in the detection and exploration of hydrocarbon reservoir”, International Conference on Research in Engineering, Science and Technology, Istanbul.

Heydarian Dehkordi N, Mirzaei S, (2015). “Stochastic facies modeling using electrofacies: A sensitivity analysis on methods and approaches”, International Conference on Research in Engineering, Science and Technology, Istanbul.

Nouraliee J, Porkhial S, Mohammadzadeh Moghaddam M, Mirzaei S and Ebrahimi D, Rahmani M.R, (2015). “ Investigation of density contrasts and geological structures on the hot springs in Markazi province of Iran using gravity method”, Russian geology and geophysics Journal, 56, 12, 1791-1800.

Zamanzadeh M, Mirzaei S, Sardarabadi M, (2011). “Diagenetic factors controlling reservoir quality in the Faraghan Formation (Lower Permian), Darang Field, Southern Iran”, Energy Exploration and Exploitation. 29 (2), 109–۱۲۸.

حیدریان دهکردی نسیم، میکروترمومتری سیالات درگیر هیدروکربوری، دومین همایش ملی- تخصصی کاربرد سیالات درگیر در علوم زمین، ۱۳۹۶.

یاسمی سپیده، حیدریان دهکردی نسیم، تعیین احتمال وجود قیر طبیعی با روش دو قطبی- دوقطبی، دومین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و علوم زمین، ۱۳۹۶ .

محمدزاده مقدم محمد، نورعلیئی جواد، پرخیال سهیل، ابراهیمی داور، حیدریان دهکردی نسیم. مدلسازی و تفسیر داده های مغناطیسی زمین مرتبط با منابع انرژی زمین گرمایی، شمال غرب فصلنامه علمی پژوهشی زمین شناسی ایران، ۳۴، ۸۳-۹۲، ۱۳۹۴.

محمدزاده مقدم محمد، نورعلیئی جواد، پرخیال سهیل، ابراهیمی داور، میرزائی سعید. شناسایی مخزن سامانه زمین گرمایی منطقه تکاب با استفاده از روش گرانی سنجی، فصلنامه علمی پژوهشی زمین شناسی ایران،

حیدریان دهکردی نسیم، میرزائی سعید، زمانزاده سیدمحمد. مقایسه بهینه­سازی برآورد کربن آلی با استفاده از آنالیز خوشه­ای و شبکه­های عصبی خود سازمانده، فصلنامه علمی پژوهشی زمین شناسی و محیط زیست، ۱۳۹۴.

سفیداری ابراهیم ، امینی عبدالحسین، دشتی علی. تعیین و پیش‌بینی رخساره‌های منفذی براساس تلفیقی از داده‌های تزریق جیوه، پتروفیزیکی و پتروگرافی با استفاده از ترکیب شبکه‌های عصبی خودسازمان‏ده و ماشین بردار پشتیبان، مجله پژوهش نفت، ۷۵، ۱۷۵-۱۸۷، سال ۱۳۹۵

حیدریان دهکردی نسیم، توکل محمد حسن. استفاده از روش کریجینگ برای اکتشاف رسوبات آبراهه­ای، دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع، دانشگاه شیراز، ۱۳۹۴.

پرخیال سهیل، محمدزاده مقدم محمد، نورعلیئی جواد، ابراهیمی داور، میرزائی سعید، حیدریان دهکردی نسیم. وارون سازی و تفسیر داده های گرانی منطقه زمین گرمایی محلات، فصلنامه علمی پژوهشی زمین شناسی ژئوتکنیک، ۱۰. ۴، ۳۰۳-۳۱۲، ۱۳۹۳.

دشتی علی ، امینی عبدالحسین ، سفیداری ابراهیم ، مشخص کردن رخساره لاگ با استفاده از روش های مختلف خوشه بندی و ارزیابی دقت آنها در سازند ایلام میدان منصوری، مجله پژوهش های دانش زمین. جلد ۴، شماره ۲۰، ۱۳۹۳

سفیداری ابراهیم، دشتی علی، کدخدائی علی ، اسدی اشکان، مدل سازی گروههای رخساره ایی بر اساس داده های پتروفیزیکی، و لاگ های چاه پیمایی در میدان گازی پارس جنوبی، مجله پژوهش نفت، شماره ۷۹. ص ۱۲۳-۱۴۵، سال ۱۳۹۳

مهرابی هوشنگ، زمانزاده سید محمد، حیدریان دهکردی نسیم. بررسی ریزرخساره‌ها و محیط رسوبی سازند سروک در میدان نفتی آب‌تیمور، دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع، دانشگاه شیراز، ۱۳۹۴.

حیدریان دهکردی نسیم، زمانزاده سیدمحمد،حیدری سمیه، یاسمی خیابانی سپیده. تعیین رخساره های منفذی با استفاده از ترکیب داده های پتروفیزیکی و مخزنی با شبکه های عصبی خود سازمانده، سی و سومین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین شناسی، ۱۳۹۳.

حیدریان دهکردی نسیم، میرزائی سعید، زمانزاده سیدمحمد. تصحیح داده های لرزه ای مشمول زمان با هندسه متفاوت برداشت، سی و سومین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین شناسی، ۱۳۹۳.

حیدریان دهکردی نسیم، میرزائی سعید، زمانزاده سیدمحمد. بررسی نقش و اهمیت گسل­ها در کنترل رخدادهای کانی­سازی منطقه خونی، کنفرانس علوم معدنی، دانشگاه ساری، ۱۳۹۳.

جمیع مجید، میرزائی سعید. بررسی توانمندی روش GPR در شناسایی اهداف مدفون خاص با استفاده از مدل­سازی مستقیم. شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، ۱۳۹۳.

حیدریان دهکردی نسیم، میرزائی سعید، زمانزاده سیدمحمد. ارزیابی ژئوشیمیایی هیدروکربن با تکیه بر چینه شناسی اینکلوزیون­های نفتی، هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۹۳.

حیدریان دهکردی نسیم، میرزائی سعید، زمانزاده سیدمحمد. بررسی کاربرد ژئوشیمی آلی در اکتشاف منایع هیدروکربوری، همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع، دانشگاه شیراز، ۱۳۹۳.

میرزائی سعید، محمد محمدزاده مقدم، حیدریان دهکردی نسیم، مدل سازی و وارون سازی سه بعدی داده های مغناطیس زمینی مرتبط با منابع انرژی زمین گرمایی، شمال غرب دلیجان، همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع، دانشگاه شیراز، ۱۳۹۳.

حیدریان دهکردی نسیم، میرزائی سعید، زمانزاده سیدمحمد. ارائه روشی نوین جهت بررسی روند مهاجرت و تجمع اقتصادی ذخایر هیدروکربنی، دومین همایش ملی نفت و گاز ایران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ۱۳۹۳.

میرزائی سعید، حیدریان دهکردی نسیم، زمانزاده سیدمحمد. تخمین تخلخل کل با تلفیق داده‌های چاه و اطلاعات دو بعدی لرزه‌ای در یکی از میادین نفتی ایران، فصلنامه زمین‌شناسی کاربردی، ۱۳۹۲.

حیدریان دهکردی نسیم، میرزائی سعید، زمانزاده سیدمحمد. آنالیز پارامترهای وارونسازی جهت تخمین تخلخل در یکی از میادین نفتی، اولین همایش ملی نفت و گاز ایران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ۱۳۹۲.

سفیداری ابراهیم، کدخدائی علی، شریفی محمد. مقایسه روش‌های شبکه عصبی خود سازنده و آنالیز
خوشه‌ای برای ارزیابی مقدار کربن آلی در سازندهای محتوی هیدروکربن با استفاده از سیستم‌های هوشمند، مجله پژوهش نفت، ۱۳۹۲.

حیدریان دهکردی نسیم، میرزائی سعید، زمانزاده سید محمد. بررسی میکروترمومتری میانبارهای سیال در اکتشاف منابع نفت و گاز، اولین همایش ملی نفت و گاز ایران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ۱۳۹۲.

زمانزاده سید محمد، حیدریان دهکردی نسیم، میرزائی سعید. بازسازی حوضه رسوبی سازند فراقان با بهره‌گیری از داده‌های پتروگرافی لاگ (مطالعه‌ی موردی میدان سلمان)، هفدهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۲.

عموشاهی میثم، عبدالهی فرد ایرج، زمانزاده سید محمد. بررسی سرعت در سازند گچساران میدان آغاجاری و برآورد سرعت در لیتولوژی‌های مختلف سازند، اکتشاف و تولید، ۸۳، ۶۲-۵۸، ۱۳۹۰.

حیدریان دهکردی نسیم، رسا ایرج. مطالعه دگرسانی و بررسی ارتباط ژنتیکی میان عناصر در ولکانیک‌های منطقه خونی، شمال‌شرق انارک، فصلنامه زمین‌شناسی کاربردی ۹۵-۱۰۶، ۱۳۹۰.

زمانزاده سیدمحمد، میرزائی سعید، سردارآبادی مهرداد، شگفت‌فرد مرتضی. بازسازی محیط رسوبی سازند فراقان در چاه دارنگ۱، فصلنامه زمین‌شناسی ایران، ۱۳، ۸۹-۹۷، ۱۳۸۹.

حیدریان دهکردی نسیم، رسا ایرج، مقدسی جواد. بررسی رخدادهای کانی‌سازی در منطقه خونی، شمال شرق انارک، چهاردهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران و بیست و هشتمین گردهمایی علوم زمین ارومیه، ۱۳۸۹.

حیدریان دهکردی نسیم، مقدسی جواد، رسا ایرج. بررسی ماهیت و ترکیب سیال کانه‌ساز در منطقه‌ی خونی، بیست و هفتمین گردهمایی علوم‌زمین و سیزدهمین همایش انجمن زمین‌شناسی سازمان زمین‌شناسی کشور، ۱۳۸۸.

حیدریان دهکردی نسیم، رسا ایرج، نظام‌پور هادی. میکروترمومتری و کانی‌سازی سیال درگیر، شمال‌شرق انارک، نخستین کنفرانس ملی بررسی دستاوردهای نوین علوم‌زمین، دانشگاه آزاد واحد بهبهان، ۱۳۸۸.

نجاتی‌کلاته علی، میرزائی سعید. قدرت تفکیک و آنالیز خطا در مسائل وارون غیرخطی میدان پتانسیل، فصلنامه زمین‌شناسی ایران،۱۱، ۷۷-۸۹، ۱۳۸۸.

زمانزاده سید محمد، امینی عبدالحسین، سردار هادی. گسترش سیمان‏های رسی سازند فراقان در کوه گهکم، فصلنامه زمین‌شناسی ایران، ۸،۸۱-۸۹، ۱۳۸۷.

سردارآبادی مهرداد، امینی عبدالحسین. نحوه توزیع ذرات مغناطیده در تنوره‏های شناور و اهمیت آن در مطالعات تغییرات نسبی آب دریا، دوازدهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران، اهواز، ۱۳۸۷.

سردارآبادی مهرداد، امینی عبدالحسین. استفاده از حساسیت مغناطیسی در چینه‌نگاری سکانسی سازند کشف‌رود، بیست و ششمین گردهمایی علوم‌زمین تهران، ۱۳۸۶.

زمانزاده سید محمد، اخروی رسول. بررسی دیاژنز دولومیت‏های سازند باروت در مقطع جاده چالوس، همایش زمین‌شناسی، تبریز، ۱۳۷۹.

میرزائی سعید. اندازه‌گیری آزمایشگاهی در اکتشاف به روش IP به‌منظور تفکیک کانی‌سازی‏های نوع توده‏ای از افشان، نشریه تحقیقاتی فیزیک زمین و فضا، ۱۳۷۹.

میرزائی سعید. اندازه‌گیری پارامترهای مغناطیسی نمونه‌های سنگی در آزمایشگاه و کاربرد آن در مدل‌سازی، دهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، ۱۳۷۸.

زمانزاده سید محمد، قویدل سیوکی محمد، امینی عبدالحسین. استفاده از عوارض دیاژنتیک در بازسازی تاریخچه تدفین سازند‏های زاکین و فراقان در کوه گهگم، بیست و چهارمین گردهمایی ملی علوم‌زمین، سازمان زمین‌شناسی کشور، ۱۳۸۴.

میرزائی سعید. تخمین تخلخل میدان نفتی گچساران با استفاده از تکنیک شبکه‌های عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چندگانه، کنفرانس مهندسی معدن ایران، ۱۳۸۳.

میرزائی سعید. کاربرد روش‏های مختلف جداسازی آنومالی‌ها در اندازه‌گیری‌های مغناطیس‌سنجی، هجدهمین گردهمایی علوم‌زمین، ۱۳۷۸